تماسایمیلسمتمدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
034-۳1325820 hr_rashidinejad@kmu.ac.irریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانفوق تخصص بیماریهای قلب و عروقدکتر حمیدرضا رشیدی نژاد
    034-۳1325636-31325638 fasihi@kmu.ac.ir   معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرماندکترای انگل شناسی   دکتر مجید فصیحی هرندی

054-33295799

dr_khalili2000@yahoo.com  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فوق تخصص گوارش کودکان دکتر منیژه خلیلی

054-72222230

tahminehsalehian@yahoo.com معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرفوق لیسانس مامایی

 تهمینه صالحیان

034-34280097

hamid.hakimi@gmail.com معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمتخصص باکتری شناسیدکتر حمید حکیمی 

034-43318084

hedyehaskarpour94@gmail.comمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفتدکترای تخصصی بیماریهای اعصاب و رواندکتر هدیه عسکرپور

054-32254544

32253537

 k_tabrizian2005@yahoo.comمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل دکترای تخصصی سم شناسیدکتر کاوه تبریزیان

034-42510847

Dr.ghassemi@mubam.ac.irمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بمدکترای تخصصی بیماریهای کودکان و نوزاداندکتر معصومه قاسمی
034-31325780-
31325759
jahanimoghadam@kmu.ac.ir  مدیریت اجرایی دبیرخانه  آمایشدکترای  تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان  دکتر فاطمه جهانی مقدم