پنجشنبه ١٣٩٦/٦/٣٠    EN

تماسایمیلسمتمدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی
034-۳۱۲۱۵۸۰۱-۰۲ahaghdoost@kmu.ac.ir ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان  دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستیدکتر علی اکبر حقدوست 
    034-۳۱۲۱۲۷۰۹-۳۱۲۱۵۶۱۲ fasihi@kmu.ac.ir   معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرماندکترای انگل شناسی   دکتر مجید فصیحی هرندی

054-33295799

dr_khalili2000@yahoo.com  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فوق تخصص گوارش کودکان دکتر منیژه خلیلی

054-72222230

 en.neshat@gmail.cimمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست دکتر علی اصغر نشاط

034-34280097

hamid.hakimi@gmail.com معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمتخصص باکتری شناسیدکتر حمید حکیمی 

034-43318084

 dr.kamali@jmu.ac.irمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جیرفتمتخصص بیماری های عفونیدکتر علی کمالی

054-32254544

32253537

 k_tabrizian2005@yahoo.comمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل دکترای تخصصی سم شناسیدکتر کاوه تبریزیان

034-42510847

 dr.sweetzkf@gmail.comمعاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بممتخصص آسیب شناسیدکتر زینب فراهانی 
034-۳۱۲۱۵612-
31212709
jahanimoghadam@kmu.ac.ir  مدیریت اجرایی دبیرخانه  آمایشدکترای  تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان  دکتر فاطمه جهانی مقدم