فعالیت ها و راهبردهای کرمان در تحقق سیاستهای آموزش عالی 
 برنامه اصلاحی اجلاس مدیران

برنامه نشست معاونین آموزشی کلان منطقه هشت در سال 95


 
اقدامات فرآیندی سامانه آتنا
 
اقدامات خروجی محور سامانه آتنا
 
گزارش عملکرد چهارساله آموزش
 
گزارش عملکرد اعتبار بخشی آموزشی