پنجشنبه ١٣٩٦/٦/٣٠    EN

 
 آدرس : بلوار جمهوری اسلامی – بعد از چهارراه شفا - سازمان مرکزی دانشگاه -معاونت آموزشی 
  تلفن تماس :  31215611 - 034 
  فاکس  :  32113005 -034  
 

پست الکترونیک : jahanimoghadam@kmu.ac.ir