توسعه نظام آموزش عالی سلامت به منظور تامین نیاز های مالی و همچنین حضور در عرصه های منطقه ای و جهانی، نیاز مند نقشه راهی روشن در مسیر تحول و نوآوری است. این امر مهم به عنوان مهمترین ماموریت حوزه آموزش در دوره مدیریت جدید مد نظر قرار گرفته است و برای تحقق آن بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تدوین شد. در برنامه عملیاتی سازی بسته های تحول و نوآوری نیز با تکیه عمده بر توان و ظرفیت موجود در مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، الگوی پیاده سازی تدوین و ماموریت های احصا شده از این بسته ها برای اجرا به مناطق و دانشگاه ها واسپاری شده است.
تحول در نظام آموزش علوم پزشکی با تأکید بر اولویتهاي کشور به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت مطرح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود را به تحقق اثربخش آن متعهد می داند. توجه به نیازهاي مهم کشور در عرصه سلامت، تأکید بر اعتلاي جایگاه دانشگاهها و ورود به عرصه دانشگاههاي هزاره سوم، تحقق آموزش پاسخگو و عدالت محور، بهره مندي از فناوریهاي نوین و توجه به نهادینه سازي اخلاق حرفه اي از ویژگی هاي برجسته اي است که این سند را بسیار کاربردي، اثرگذار و ارزشمند می گرداند.
واضح است که تدوین بسته هاي عملیاتی نقطه پایان کار نیست و تحقق اهداف و سیاستهاي کلان از مجراي پیاده سازي بسته ها، در گرو ترجمان بسته هاي عملیاتی در قالب پروژه ها و اقدامات روشن است. این پروژه ها مسیر تحقق بسته ها و در نهایت اهداف کلان را ترسیم نموده و با اجراي آنها در نهایت شاهد پیاده شدن بسته هاي عملیاتی در سطح ستاد و دانشگاههاي علوم پزشکی خواهیم شد. لذا در این راستا دبیرخانه کلان منطقه آمایشی هشت کشور ماموریت دارد  که ترجمان عملیاتی بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی را در منطقه جنوب شرق کشور پیاده سازی و اجرا نماید. همراهی و همدلی دانشگاه های کلان منطقه در این خصوص کلید دستیابی به اهداف تحول و ارتقاء آموزش علوم پزشکی می باشد.


 
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهردانشگاه علوم پزشکی بم دانشگاه علوم پزشکی جیرفتدانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 • اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی هشت کشور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری جلسه توجیهی اعتبار بخشی

  جلسه توجیهی اعتبار بخشی موسسه ای و بیمارستانی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کارگاه پورتال پایش وارزیابی بسته های تحول

  ...
  » ادامه مطلب

 • چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

  معاون آموزشی وزارت بهداشت در چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با تاکید بر حمایت مقام معظم رهبری بر بحث ماموریت گر...
  » ادامه مطلب

 • نشست معاونین آموزشی دانشگاههای قطب جنوب شرق

  نشست معاونین آموزشی دانشگاههای قطب جنوب شرق به منظور آغاز مراحل اجرایی سازی بسته های تحول و با هدف افزایش هماهنگیهای بین دانشگاهی در روزهای شنبه و یکش...
  » ادامه مطلب

آرشیو خبر