مدیر سیستم
  برگزاری کارگاه پورتال پایش وارزیابی بسته های تحول
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/12/11
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در خصوص پیاده سازی  بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، کارگاه پورتال پایش و ارزیابی بسته های تحول ( کار با نرم افزار  آتنا) در تاریخ دوشنبه   94/12/17 ساعت 10 صبح در سالن معاونت آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  با حضور رابطین IT مناطق آمایشی هشت برگزار می گردد.