۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
برگزاری جلسه توجیهی اعتبار بخشی

جلسه توجیهی اعتبار بخشی موسسه ای  و بیمارستانی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ با حضور آقایان دکتر مجید فصیحی هرندی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دکتر محمود رضا دهقانی، مسئول بسته  اعتبار بخشی موسسه ای و خانم دکتر فروغ امیری نژاد، سرپرست امور بیمارستان های دانشکده پزشکی و هیات همراه متشکل از معاون آموزشی بیمارستان باهنر، نماینده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- زابل- ایرانشهر - بم- جیرفت - رفسنجان، کارشناسان مسئول اعتباربخشی بیمارستان های باهنر، شفا و کارشناس دفتر مطالعات و آموزش پزشکی دانشکده ازمعاونت آموزشی بیمارستان  افضلی پور برگزار شد و همچنین بازدیدی به منظور  الگو برداری از نحوه عملکردواحد و مستند سازی اعتباربخشی آن بیمارستان انجام شد.