۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

در خصوص پیاده سازی  بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، کارگاه پورتال پایش و ارزیابی بسته های تحول ( کار با نرم افزار  آتنا) در تاریخ دوشنبه   ۹۴/۱۲/۱۷ ساعت ۱۰ صبح در سالن معاونت آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان  با حضور رابطین IT مناطق آمایشی هشت برگزار می گردد.