۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
برگزاری کارگاه پورتال پایش وارزیابی بسته های تحول
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۱ بهمن
برگزاری کارگاه پورتال پایش وارزیابی بسته های تحول
برگزاری کارگاه پورتال پایش وارزیابی بسته های تحول
اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی هشت کشو...
اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی هشت کشور
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی هشت کشور
اجلاس روسا و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی هشت کشور
برگزاری جلسه توجیهی اعتبار بخشی
برگزاری جلسه توجیهی اعتبار بخشی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
برگزاری جلسه توجیهی اعتبار بخشی
برگزاری جلسه توجیهی اعتبار بخشی
چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
چهارمین اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور