۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر

توسعه نظام آموزش عالی سلامت به منظور تامین نیاز های مالی و همچنین حضور در عرصه های منطقه ای و جهانی، نیاز مند نقشه راهی روشن در مسیر تحول و نوآوری است. این امر مهم به عنوان مهمترین ماموریت حوزه آموزش در دوره مدیریت جدید مد نظر قرار گرفته است و برای تحقق آن بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تدوین شد. در برنامه عملیاتی سازی بسته های تحول و نوآوری نیز با تکیه عمده بر توان و ظرفیت موجود در مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، الگوی پیاده سازی تدوین و ماموریت های احصا شده از این بسته ها برای اجرا به مناطق و دانشگاه ها واسپاری شده است.
تحول در نظام آموزش علوم پزشکی با تأکید بر اولویتهاي کشور به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت مطرح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود را به تحقق اثربخش آن متعهد می داند. توجه به نیازهاي مهم کشور در عرصه سلامت، تأکید بر اعتلاي جایگاه دانشگاهها و ورود به عرصه دانشگاههاي هزاره سوم، تحقق آموزش پاسخگو و عدالت محور، بهره مندي از فناوریهاي نوین و توجه به نهادینه سازي اخلاق حرفه اي از ویژگی هاي برجسته اي است که این سند را بسیار کاربردي، اثرگذار و ارزشمند می گرداند.
واضح است که تدوین بسته هاي عملیاتی نقطه پایان کار نیست و تحقق اهداف و سیاستهاي کلان از مجراي پیاده سازي بسته ها، در گرو ترجمان بسته هاي عملیاتی در قالب پروژه ها و اقدامات روشن است. این پروژه ها مسیر تحقق بسته ها و در نهایت اهداف کلان را ترسیم نموده و با اجراي آنها در نهایت شاهد پیاده شدن بسته هاي عملیاتی در سطح ستاد و دانشگاههاي علوم پزشکی خواهیم شد. لذا در این راستا دبیرخانه کلان منطقه آمایشی هشت کشور ماموریت دارد  که ترجمان عملیاتی بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی را در منطقه جنوب شرق کشور پیاده سازی و اجرا نماید. همراهی و همدلی دانشگاه های کلان منطقه در این خصوص کلید دستیابی به اهداف تحول و ارتقاء آموزش علوم پزشکی می باشد.