۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر

 

 آدرس -ابتدای بلوار هفت باغ - پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان -معاونت آموزشی

 

تلفن تماس :  ۳۱۳۲۵۷۸۰ - ۰۳۴

 

  فاکس  :  ۳۱۳۲۵۷۵۹ -۰۳۴ 

 

 

پست الکترونیک : jahanimoghadam@kmu.ac.ir