۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر   


مقدمه

 

کشور ايران چهارمين کشور بلاخيز آسيا و دهمين در جهان است. در خلال دهههاي گذشته انواع بلاياي

طبيعي و انسان ساخت، منجر به کشته و مصدومشدن چندين هزار نفر و متأثرشدن بيش از نيمي از

جمعيت کشور شده است. در اين ميان زلزله، سيل و خشکسالي بيشترين تأثير را بر جمعيت کشور

داشتهاند.

 

بر اساس مطالعات صورت گرفته، جلوگيري از رخدادهاي بلاياي طبيعي بسيار نادر و بعضاً غير ممکن است اما

ميتوان با ارتقاي آموزش چه در سطح آکادميک و چه در سطح جامعه از عواقب آنها کاست. از سوي ديگر

بسياري از موضوعات مرتبط با علم سلامت در حوادث و بلايا در کوريکولومهاي آموزشي تعبيه نشدهاند و

بدين ترتيب تنها اتکا به مباحث موجود در سر فصل دروس دانشگاهي مکفي نخواهد بود. براي پاسخ به اين

مهم ميتوان برنامههاي آموزشي مبتني بر نيازهاي واقعي را طراحي و اجرا نمود.

 

لذا مأموريت حاضر در راستاي ارتقاي آموزشهاي مرتبط با سلامت در حوادث و بلايا بسيار حائز اهميت است

و پيادهسازي آن ميتواند چالشها را از ميان بردارد.

 

 


               
کارگاه ها   نشریات   تصاویر و ویدئو ها  

 

         

     
طرح های پژوهشی   پروژه های وزارتخانه   برنامه عملیاتی  
           

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی بم