۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر   


 

مقدمه

در يک تعريف ساده و در عين حال بسيار ژرف، آينده پژوهي “علم و هنر کشف آينده و شکل بخشيدن به

دنياي مطلوب فردا” عنوان شده است. مخاطبان دانش آينده پژوهي، گروهها و نهادهاي مختلف نظير افراد،

سازمانها و مناطق ميباشند.

 

آيندهپژوهي در سطح فردي، به تک تک انسانها کمک ميکند تا به شيوهاي دقيق و نظاممند درباره آينده

خود تفکر و تامل کنند و با برنامهها، اقدامات و تصميمهاي درست، گامهاي موثري را به سوي خلق آينده

دلخواه خود بردارند. آيندهپژوهي در سطح يک بخش، منطقه يا دانشگاه علوم پزشکي موجب ترسيم و

دستيابي به آينده مطلوب در آنها ميشود.

 

بنابراين حوزه تاثيرگذاري اين ماموريت بسيار گسترده بوده و براي تاثيرگذاري مطلوب ناگزير ميبايست

سطوحي نظير جامعه و ساير بخشهاي تاثيرگذار بر حوزه سلامت را نيز در نظر گرفت. تقويت دانش

آينده‌ پژوهي در تمامي گروههاي آموزشي، پژوهشي و درماني براي ايجاد هوشياري نسبت به آينده در آنها،

ضرورت دارد.

 

با توجه به گسترده بودن کاربرد اين دانش، طيف اقدامات ذکر شده در اين گزارش جهت توسعه و تقويت

آن در سطوح مختلف نظام سلامت متنوع ميباشد.

 

به طور کلي تحقق اهداف ماموريت آيندهپژوهي در کشور نيازمند شکلگيري شبکهاي بين دانشگاهي با

مشارکت کليه دانشگاههاي علوم پزشکي کشور دارد. ورود به اين شبکه منافع زير را براي دانشگاهها به دنبال

خواهد داشت:

 

- تقويت نگاه به آينده در گروههاي مختلف نظير مديران، اعضاي هيات علمي،کارکنان و دانشجويان بطوري

که در سطح فردي با ترسيم چشم انداز مناسب در افراد، سرعت حرکت هدفمند در افراد بسيار بيشتر خواهد

شد.

 

- انتقال دانش لازم به گروههايي از جامعه که بر عملکرد دانشگاه تاثيرگذار ميباشند. مديران و کارشناسان

دانشگاه بعد از مسلط شدن بر روشهاي تغيير نگاه نسبت به آينده، ميتوانند اين دانش را به گروه هايي

نظير ساير سازمانهاي تاثيرگذار بر سلامت، دانشآموزان و ساير افراد جامعه منتقل نمايند. قطعاً تغيير نگاه

در اين افراد و گروهها تاثير قابل توجهي بر عملکرد دانشگاه خواهد داشت.

 

-  آشنايي متدولوژيک با روشهاي پرکاربرد آيندهپژوهي در جهت تدوين اسناد بلند مدت توسعه بخشهاي

مختلف دانشگاه

 

- دريافت مشاوره و انتقال تجربيات در بين اعضاي شبکه توسعه دانش آيندهپژوهي 

 

 

               
کارگاه ها   نشریات   تصاویر و ویدئو ها  

 

         

     
طرح های پژوهشی   پروژه های وزارتخانه   برنامه عملیاتی  
           

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی بم